เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

แบบฟอร์มเอกสาร

ฟอร์มขออนุญาติก่อสร้าง 2561

คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

คำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

คำขอใบแทนใบอนุญาตใบแทนใบรับรอง

คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร

หลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หนังสือคำร้องทั่วไป

แบบคำร้องรับรองอาคาร เพื่อขอเลขที่บ้าน

แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ

แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2562

แผนผังขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง

ยืื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

คู่มือปฎิบัติงานพัสดุ

คู่มือปฎิบัติงานธุรการ

คู่มือปฎิบัติงานการเงินเเละบัญชี

แผนพํฒนาท้องถิ่น 4 ปี /5

แผนประจำปี/รายงานผล

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี2560

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ปี2561 รอบเดือนเมษายน

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/สภาเทศบาลฯ

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง

ประกาศเจตจำนงสุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อบังคับจรรยาบรรณของเทศบาลฯ

นโยบายกำกับดูเเลองค์กรที่ดี

ประกาศแผนส่งเสริมสร้างวินัย คุณธรรม

ประมวลจริยธรรมเทศบาลฯ (ฉบับเต็ม)

ประกาศนโยบายความเสี่ยงของเทศบาลฯ

ขั้นตอนการขออนุญาตกองสาธารณสุขฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลฯ ปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง1

แผนพํฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนพํฒนาท้องถิ่น 4 ปี /1

แผนพํฒนาท้องถิ่น 4 ปี/2

แผนพํฒนาท้องถิ่น 4 ปี /3

แผนพํฒนาท้องถิ่น 4 ปี /4

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ปี2561 รอบเดือนตุลาคม

เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2562

คู่มือประชาชน หลักเกณฑ์ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน

ประกาศ

การจัดทำสำเนางบแสดงฐานะการเงิน

คู่มือการปฎิบัติงานโปรแกรมการคลัง

คู่มือการปฎิบัติงานโปรแกรมกองคลัง

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

เจตจำนงสุจริตของนายกเทศมนตรี

คู่มือส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง2562

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปี 2562

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

ประชุมประชาคมระดับตำบล ปี 2562

แผนดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

การดำเนินการป้องกันการทุจริต2562

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2562

การมีส่วนร่วมผู้บริหาร/วัฒนธรรมองค์กร2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อสาธารณะของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สร้างความโปร่งใสป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(ผละประโยชน์ทับซ้อน)

การให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลป้องกันทุจริตประจำปี 2561

สรุปติดตามป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน

ข้อมูลสถิติการให้บริการ2562

มาตรการเรื่องร้องเรียน ปี 2562

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคคลปี 2562

• นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง

• นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

• นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ปี 2563

การตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง-2563

ตารางราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์-บ้านม้่าเหนือ-ศรีบัวบาน

ตารางราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์-บ้านม้่าเหนือ-ศรีบัวบาน

ตารางราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์-สายดงส้าน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562

แผนดำเนินงานประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลพื้นฐาน

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

ขั้นตอนการชำระภาษี

สถิติการให้บริการ พ.ศ.2563

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

คู่มือจัดเก็บรายได้ พ.ศ.2563

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

กิจกรรมตามการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการดำเนินการงานตามเเผนในเทศบัญญัติ 2563

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน ของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศการขอยืมทรัพย์สินของเทศบาล 2563

เจตจำนงสุจริตของนายกเทศมนตรี ปี 2563

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตปี 2563

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562

การดำเนินการตามการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563

การดำเนินการตามการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ปี 2563

การดำเนินการตามการบริหารทรัพยากรบุคคล2 ปี 2563

การวางแผนอัตรากำลังคนปี 2563

ประกาศกองคลัง

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

ประกวดราคาปี2563

การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

มาตรการต่างๆ ปี 2562

เจตจำนงสุจริตฯของผู้บริหาร ปี2562

ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการป้องกันการทุจริต 3 ปี

ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานฯ 3 ปี

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต

ประกาศ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกฯแก่บุคลลากร

ประกาศ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกฯ

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีบัวบานและการแบ่งส่วนราชการ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

รายงานจัดทำมาตรการ/เเนวทาง ป้องกันการทุจิต

รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลฯ ปี 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน