เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

การป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใส

การเเสดงเจตจำนงสุจริตของนายกเทศมนตรี

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

กิจกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

กิจกรรมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศมาตรการป้องกันการให้เเละรับสินบน

ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศข้อปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตปี 2563

 

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ประกาศ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกฯแก่บุคลากร

 

ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

แผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตของนายกเทศมนตรี และของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร/สภาเทศบาล ตำบลศรีบัวบาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2562

 

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2562

กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ปี 2562

การประเมินความเสี่ยงฯ ปี 2562/1

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2562

 

คู่มือส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ประกาศการใช้แผนการป้องกันการทุจริต 3 ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปี 2562

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2562

มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต ปี 2562

รายงานจัดทำมาตรการ/เเนวทาง เพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2562

 

นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน