เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

รายงานการประชุมสภา

 • ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1       คลิกที่นี
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ก.พ. 62         คลิกที่นี่
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2       คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 ก.พ. 62         คลิกที่นี่
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1       คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 พ.ค. 62         คลิกที่นี่
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3       คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 พ.ค. 62         คลิกที่นี่
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1       คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 ก.ค. 62         คลิกที่นี่
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2        คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันที่   6 ส.ค. 62         คลิกที่นี่
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1       คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่  11 ธ.ค.62          คลิกที่นี่
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2       คลิกที่นี่
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ในวันที่  23 ธ.ค.62          คลิกที่นี่

นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน