เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

คู่มือประชาชน

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1: คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอใบอนุญาติจัดตั้งตลาด: คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ ร้องเรียนร้องทุกข์: คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น:

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม):

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม):คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่):

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:

ดาวน์โหลดคู่มือ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34:

ดาวน์โหลดคู่มือ การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22:

ดาวน์โหลดคู่มือ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ:

ดาวน์โหลดคู่มือ การแจ้งขุดดิน:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การแจ้งถมดิน:

ดาวน์โหลดคู่มือ การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การรับชำระภาษีป้าย:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:

ดาวน์โหลดคู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ:คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

ดาวน์โหลดคู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ:คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลดคู่มือ การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น:คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน