เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

แผนประจำปี/รายงานผล

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการดำเนินงานตามแผนในเทศบัญญัติ ปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

 

ข้อมูลการให้บริการของเทศบาลฯ ปี 2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ปี 2561 รอบเดือนเมษายน

 

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณปี 2561

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2560

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ปี 2561 รอบตุลาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน