เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561-2563

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563

การดำเนินการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563

การวางแผนอัตรากำลังคน ปี 2563

การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ปี 2563

การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล2 ปี 2563

การกำหนดโครงส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีบัวบานและการแบ่งส่วนราชการ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๑

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคคลปี 2562

ข้อมูลด้าน competency ของทุกตำแหน่ง

• นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)

• นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

• นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

• เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

• เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน