เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

สถานที่ท่องเที่ยว


พระพุทธบาททรายขาว


      ตั้งอยู่บ้านศรีบัวบาน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


      วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย ห้วยทรายขาว เป็นพุทธสถานโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาประทับรอยพระพุทธบาทให้เป็นที่สักการบูชาแก่เหล่ามนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย ตั้งอยู่ในป่าเขตพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต หริภุญชัย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ห่างจากถนนสายหลักซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลตำบลศรีบัวบานประมาณ 10 กิโลเมตร

      โดย พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาอินทร) เป็นผู้ฟื้นฟู บูรณะก่อตั้งเป็นวัดขึ้นมาจากพื้นที่รกร้าง มาเป็นเวลาอันยาวนาน ปัจจุบันหลวงพ่อครูบาเจ้าอินทร ได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ขันธ์ ศิริจันโท ให้เป็นผู้ดูแลดำเนินการก่อสร้าง ตามประวัติจารึกปรากฏที่ขอบปูนรอบรอยพระพุทธบาท ได้เลือนรางไปมากแล้ว แต่พอจับใจความได้ว่ามีการสร้างศาลาครอบรอยพระพุทธบาท เมื่อปี พ.ศ.2258

      จุลศักราช 1265 (พ.ศ.2446)โดยครูบาใจยา วัดพญาผาบ ได้มาบูรณะศาลาไม้ครอบรอยพระพุทธบาท 1 ศาลาบาตร 1 หลัง ศาลาที่พัก 1 หลัง พ.ศ.2490 ครูบาปัญโญ วัดศรีบัวบาน ได้มาบูรณะมณฑป ก่ออิฐถือปูน พ.ศ.2528 พระครูปัญญาธรรม (ครูบาอินทร) เป็นประธานพร้อมคณะศรัทธาได้มาก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ โดยสร้างศาลาพัก 1 หลัง กุฏิที่พักสงฆ์ 2 หลัง โรงครัวแท็งค์น้ำ

      ต่อมาพระครูปัญญาธรรมรัตน์ (ครูบาอินทร) ได้มีบัญชาให้พระอาจารย์ประกอบบุญสิริญาณโณ เข้ามาบูรณะดูแล เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2552 (แต่เนื่องจากพระอาจารย์ประกอบบุญ ไม่ได้จำพรรษาที่วัด หรือไม่ได้ขึ้นมาวัดนานเพราะติดภารกิจสร้างวัดหลายแห่งและกิจอื่นอีกหลายประการ วัดจึงถูกปล่อยรกร้างอีก ครั้งหนึ่ง

      วันที่ 2 มิถุนายน 2552 พระครูศิริวรธรรม เจ้าคณะตำบลศรีบัวบาน ได้มอบหมายให้พระอาจารย์ขันธ์ สิริจฺนโท ทำการ บูรณะวัดขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรแก่การสักการะบูชาของพุทธสาสนิกชน และความเจริญรุ่งเรืองของ พระพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคหน้า

      วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย ห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งอยู่ใน เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แม่ธิ-แม่ตีบ ล่าสุดได้รับมอบใบอนุญาตให้เป็น “พุทธอุทยานสงฆ์”ดังนั้นอนาคตอันใกล้นี้ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย ห้วยทรายขาว จะได้ทำโครงการสร้างลานธรรม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ ปฏิบัติธรรม และนั่งสมาธิ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา สร้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป


นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน